Jednoduché účtovníctvo

- zaúčtovanie všetkých účtovných prípadov na základe predložených dokladov

- spracovanie mesačných alebo štvrťročných daňových priznaní DPH

- vedenie evidencie dlhodobého nehmotného a hmotného majetku

- vyhotovenie podkladov k inventarizácii majetku a záväzkov

- spracovanie účtovnej závierky a uzávierky za účtovný rok, t.j. vypracovanie Výkazu o majetku a záväzkoch, Výkazu o príjmoch a výdavkoch

- spracovanie daňového priznania dane z príjmu fyzických osôb

- kontrola formálnej a vecnej správnosti prvotných dokladov po stránke účtovnej a daňovej

- ďalšie služby podľa pokynov a požiadaviek klienta