Podvojné účtovníctvo

- zaúčtovanie všetkých účtovných prípadov podľa predložených dokladov

- spracovanie mesačných účtovných závierok a príslušných daňových podkladov, mesačných prehľadov o výsledkoch hospodárenia, stave majetku, pohľadávkach a záväzkoch, finančnom majetku

- spracovanie mesačných alebo štvrťročných daňových priznaní DPH

- vedenie evidencie dlhodobého hmotného a nehmotného majetku

- vyhotovenie podkladov k inventarizácii majetku a záväzkov

- spracovanie daňových priznaní dane z príjmu právnických osôb

- spracovanie účtovnej závierky za účtovný rok, t.j. vypracovanie výkazov a príloh k účtovnej závierke

- kontrola formálnej a vecnej správnosti predložených dokladov po stránke účtovnej a daňovej

- v prípadoch určených zákonom zabezpečíme vykonanie auditu účtovníctva spoločnosti

- ďalšie služby podľa pokynov a požiadaviek klienta